Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BloteVoetenPark Brunssum (hierna genoemd: park of BloteVoetenPark) met betrekking tot de verkoop van e-tickets voor toegang tot het park en de aangeboden activiteiten op of vanuit het park. BloteVoetenPark Brunssum is gevestigd aan de Ganzepool 15, 6443 WZ te Brunssum en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75908999. 

1. Toepasbaarheid

Door BloteVoetenPark Brunssum te betreden, aanvaardt de bezoeker de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden en het bezoekersreglement. Elke bezoeker wordt verondersteld beiden gelezen te hebben en na te leven. Op de overeenkomst tot boeking van een activiteit zijn deze algemene voorwaarden incl. bezoekersreglement van BloteVoetenPark van toepassing. Met het betreden van het park verklaart u zich akkoord met beiden. BloteVoetenPark behoudt zich het recht voor zowel het bezoekersreglement als de algemene voorwaarden te wijzigen. 

2. Openingstijden

BloteVoetenPark Brunssum is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren die op onze website www.blotevoetenpark.nl staan vermeld. Voor groepen en bezoekers van evenementen kan het zijn dat er afwijkende openingstijden van toepassing zijn. Het BloteVoetenPark is in principe onder alle weersomstandigheden geopend, waarbij op het moment zelf bij extreme weersomstandigheden de mogelijkheid bestaat dat het park wordt gesloten. (zie ook paragraaf ‘Overmacht’)

3. (Online) Tickets 

a. De ticketverkoop voor de BloteVoetenWandeling eindigt 1u30min voor sluiting van het BloteVoetenPark. 

b. Bezoekers die gebruik willen maken van de kortingsmogelijkheden die door BloteVoetenPark Brunssum aangeboden worden, moeten voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de korting en dienen dit vóór de betaling van de tickets kenbaar te maken.

c. Het is niet mogelijk om een korting te krijgen op reeds aangekochte tickets.

d. Groepskorting kan enkel worden toegestaan conform de dan geldende afspraken (zie www.blotevoetenpark.nl) voor mensen die duidelijk een groep vormen en te woord gestaan worden door een verantwoordelijke.

e. Bezoekers dienen bij aankoop aan de hand van de verkregen kassabon direct te verifiëren of de verkoop overeenstemt met de bestelling. Vergissingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan onze medewerker(s). 15 Minuten na het op de kassabon vermelde tijdstip wordt de verkoop als correct beschouwd en is rechtzetting niet meer mogelijk.

f. Aangekochte tickets worden niet teruggenomen, echter, van een online-ticket kan te allen tijde datum en tijdstip door de ontvanger zelf worden gewijzigd via een link in de ontvangstbevestiging. 

g. Aangekochte tickets & cadeaubonnen blijven na aankoopdatum nog x2 jaar geldig.

4. Ontvangst boekingsbevestiging/Online boeking

Met het volledig en correct doorlopen en afronden van de boekingsprocedure op de website van BloteVoetenPark komt de overeenkomst tot boeking van een activiteit tussen u en BloteVoetenPark tot stand. Zodra BloteVoetenPark de verschuldigde totaalprijs voor de door u geboekte activiteit heeft ontvangen, stuurt zij u, op het door u aangeven e-mailadres, een bevestiging van uw boeking. De betaling van de activiteiten wordt geïncasseerd bij boeking van uw activiteit.

5. Betaling

Producten en/of diensten worden niet op rekening geleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling per factuur zal geschieden, wordt hiervoor € 4,95 administratiekosten in rekening gebracht en dient betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum.

6. Klantverantwoordelijkheid juiste verstrekking van gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist en volledig invullen van uw gegevens bij het boeken van de door u gewenste activiteit. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan tot gevolg hebben dat de door u gewenste boekingsbevestiging niet wordt toegezonden. BloteVoetenPark is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u. 

7. Boekingsbevestiging 

Iedere boekingsbevestiging is voorzien van een geldigheidsdatum en -tijd. Buiten deze datum en tijd is de boeking niet geldig. Bij het verstrijken van de op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en –tijd  vervalt de aanspraak op eventueel niet gebruikte onderdelen van een boeking. Op verzoek van een medewerker van BloteVoetenPark dient de boekingsbevestiging te worden getoond. Doorverkoop, gebruik voor commerciële doeleinden en/of namaak van een boekingsbevestiging is niet toegestaan.

8. Groepsboekingen

a. Begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de door hen begeleide personen. Bij schade aan spullen van ons of derden wordt de groep hiervoor verantwoordelijk gesteld.

b. Groepsbezoeken gebeuren onder de begeleiding van de groepsverantwoordelijke, die toeziet op de naleving van het bezoekersreglement.

c. Groepen moeten te allen tijde begeleid worden door voldoende begeleiders, afhankelijk van het type van de groep.

d. De groepsverantwoordelijke meldt zich bij aankomst aan bij de entreekassa.

e. Begeleiders en de groepsverantwoordelijke blijven tijdens het bezoek bij de groep.

f. Voor groepsboekingen van arrangementen wordt een aanbetaling gevraagd. Deze arrangementen kunnen enkel met een dringende reden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Bij een latere annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

9. Toegangsregels tot BloteVoetenPark

a. Een boekingsbevestiging dient in goede kwaliteit te zijn afgedrukt op papier (kleur of zwart-wit) of goed leesbaar weergegeven te zijn op het scherm van een mobiele telefoon of tablet. Indien de boekingsbevestiging, naar het oordeel van BloteVoetenPark, niet goed leesbaar is, geeft deze geen recht op toegang tot de door u geboekte activiteit. BloteVoetenPark is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u. 

b. BloteVoetenPark is bevoegd de openingstijden te wijzigen. 

c. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene betreden. 

d. BloteVoetenPark is bevoegd (een) gedeelte(n) van het wandelpad te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

e. Het BloteVoetenPark ligt in een natuurgebied. Het derhalve een verplichting om respectvol met de natuur om te gaan. 

f. Het is verboden om van de wandelpaden af te wijken. 

g. BloteVoetenPark Brunssum kan geen veiligheidsgarantie voor het blootvoetswandelen. Wij doen ons uiterste best de paden zo voetvriendelijk te houden, maar er kan altijd gedurende de dag iets gebeuren waardoor het niet meer 100% obstakelvrij is. De natuur is van nature soms ruw en ook dit hoort bij de natuurbeleving. Een snee of splinter kan altijd worden opgelopen. 

h. Uitgebreid picknicken en bolderkarren vol eten, tafelkleedjes, kaarsjes en uitgebreid eten en drinken is binnen BloteVoetenPark Brunssum niet toegestaan. Als hierin iets gewenst is, gelieve contact op te nemen met BloteVoetenPark.

i. Het nuttigen van eigen eten en drinken is niet toegestaan op het horecaterras & in restaurant BloteVoetenHut. Het is wel toegestaan om een kleinigheid en een flesje drank mee te nemen tijdens de wandeling.

j. Het wordt ten zeerste afgeraden om met kinderwagens, rolstoelen en/of bolderkarren de BloteVoetenWandeling te doen. Bolderkarren vol eten en drinken zijn niet toegestaan.

k. Honden zijn niet toegestaan op het blotevoetenpad, maar mogen wel op het terras en in het restaurant. Voor geleidehonden wordt een uitzondering gemaakt.

l. BloteVoetenPark Brunssum aanvaardt geen 1 en 2 eurocenten bij een betaling.

m. Toegang tot een locker na verlies van het sleuteltje van de locker is enkel mogelijk bij het betalen van een schadevergoeding van 20 euro.

n. Het is niet toegestaan om afval te deponeren buiten de daartoe aangegeven afvalbakken.

o. Het is niet toegestaan de overdekte locaties en het terras te betreden met fietsen, skateboards en skeelers. Uitgezonderd rolstoelen, kinderwagens, loopfietsen en rollators.

p. Het is niet toegestaan zeep te gebruiken bij het wassen van de voeten aan de voetendouches, omdat het gebruikte water op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert.

q. Roken is enkel toegestaan op het natuurterras en is verboden in het restaurant en tijdens de BloteVoetenWandeling.

r. Het BloteVoetenPark beschikt niet over zwemwater.

10. Annulering / ontbinding overeenkomst

a. De overeenkomst tot boeking van een activiteit kan niet worden ontbonden.

b. Boekingsbevestigingen worden door BloteVoetenPark niet teruggenomen, kunnen niet worden ingewisseld voor geld of worden vervangen door een ander boeking.

c. De op de boekingsbevestiging vermelde geldigheidsdatum en -tijd worden door BloteVoetenPark niet verlengd.

d. Alleen bij zeer dringende redenen kan in onderling overleg tot 14 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum en tijd, de activiteit verzet worden naar een andere datum binnen het dan geldende BloteVoetenWandeling-seizoen van hetzelfde jaar. 

e. Voor kinderfeestjes geldt een annuleringstermijn tot 24 uur van tevoren.

f. Voor terugstorten van een reeds aanbetaald bedrag worden € 2,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

g. Indien er een reservering is geplaatst en het aantal deelnemers blijkt, om welke reden dan ook, kleiner te zijn dan vooraf overeengekomen, vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie plaats.

11. Veiligheid

a. Neem bij een noodgeval contact op via nummer +31 (0)63 820 63 03. 

b. Veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van hulpdiensten en/of medewerkers of bedrijfshulpverleners van BloteVoetenPark Brunssum dienen te allen tijden te worden opgevolgd.

c. Een medewerker van BloteVoetenPark is gerechtigd bezoekers van wie hij/zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat BloteVoetenPark tot enige vergoeding is gehouden.

d. Bezoekers van het park dienen de instructies, waarschuwingsborden en aanwijzingen van de medewerkers van BloteVoetenPark strikt op te volgen. 

e. Een bezoeker voor wie het bewandelen van het blotevoetenpad een verhoogd (gezondheid)risico met zich mee kan brengen, doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van BloteVoetenPark. 

f. Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen (medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag BloteVoetenPark Brunssum niet betreden. 

g. Bij extreem slecht weer of weersvoorspelling kan - na onderling akkoord - de activiteit verplaatst worden naar een andere datum. Deze garantie is uitsluitend geldig als uiterlijk de dag voorafgaand aan de activiteit telefonisch contact opgenomen wordt. Deze bepaling geldt niet voor (groeps)arrangementen: Deze dienen minimaal 7 dagen voor de start te worden geannuleerd met een dringende reden. 

12. Aansprakelijkheid

a. BloteVoetenPark aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan het park (zoals letsel of schade ontstaan tijdens het lopen van het blotevoetenpad), tenzij het letsel of de schade is ontstaan als gevolg van een materieel gebrek aan het blotevoetenpad dat BloteVoetenPark kende of behoorde te kennen of als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van (het management van) BloteVoetenPark. 

b. BloteVoetenPark is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Indien BloteVoetenPark niet met succes een beroep kan doen op een van de genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat zij maximaal aansprakelijk is voor het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

c. Bezoekers welke onrechtmatig handelen ten opzichte van (medewerkers van) BloteVoetenPark en/of schade toebrengen aan bezittingen van BloteVoetenPark worden hiervoor aansprakelijk gesteld en de schade wordt op hen verhaald. 

d. BloteVoetenPark adviseert bezoekers voor het opbergen van waardevolle bezittingen gebruik te maken van de aanwezige kluisjes. Het gebruik van de kluisjes kost € 1,- per kluisje en geschiedt voor eigen risico van de bezoekers.

13. Technische storing

BloteVoetenPark is niet aansprakelijk voor de schade die u lijdt in het geval uw boeking niet, niet juist of niet tijdig kan worden afgerond, verwerkt en/of geautoriseerd als gevolg van een technische storing van welke aard dan ook. BloteVoetenPark is in een dergelijke situatie niet gehouden tot enige vergoeding jegens u.

14. Overmacht

BloteVoetenPark is niet aansprakelijk indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. BloteVoetenPark is in geen geval gehouden enige boete en/of schadevergoeding te betalen. Als overmacht heeft voor BloteVoetenPark te gelden: iedere voorziene of onvoorziene omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst zodanig bemoeilijkt dat uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. De bezoeker wordt hier zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.

15. Verwerking persoonsgegevens

a. BloteVoetenPark verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De gegevens die door u tijdens de boekingsprocedure worden verstrekt, worden door ons verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en BloteVoetenPark en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zonder deze persoonsgegevens kan uw boeking worden vertraagd of onmogelijk worden gemaakt en kan uw bestelling worden geannuleerd. 

b. De gegevens die u verstrekt worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op het hiervoor omschreven doel. Op de verwerking van persoonsgegevens is de disclaimer van BloteVoetenPark van toepassing. 

c. Voor de betaling van uw boeking maakt BloteVoetenPark gebruik van de diensten van Payment Services Provider Mollie (hierna: Mollie), Mollie is ter zake de verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens door Mollie is de privacyverklaring van Mollie (www.mollie.com/nl/privacy) van toepassing.

16. Klachten

De bezoeker kan klachten en suggesties ter verbetering indienen via info@blotevoetenpark.nl.

17. Toepasselijk recht bij geschillen

Iedere rechtsverhouding met BloteVoetenPark wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank Limburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voorvloeiende uit de overeenkomst tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechtbank voorschrijven.

Bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of de wens deze gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen, een bezoek aan het park, over activiteiten en e-tickets, deze algemene voorwaarden en/of het parkreglement kunt u een e-mail sturen naar info@blotevoetenpark.nl of tussen 10.00 – 17.00 uur telefonisch contact opnemen via +31 (0)6 3820 6303. E-mails worden eveneens tijdens de openingstijden van het BloteVoetenPark behandeld.